Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Z dniem 15.01.2012 r. powołuje się Stowarzyszenie, które nosi nazwę
„ DOBRO POWRACA ”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami),  postanowieniami niniejszego Statutu, oraz prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, wspieranie edukacji  i nauki w pozaszkolnych formach działalności.
§ 4
1. Stowarzyszenie działa zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stalowa Wola, woj. Podkarpackie.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy – ludzi dobrej woli.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych, o celach statutowych zbieżnych z celami własnymi.

§ 5
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

§ 6
1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
– profilaktyka zdrowia, pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51.Z
– zajęcia sportowe
– zajęcia gimnastyczne
– naukę pływania
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
– korepetycje
– kursy komputerowe
– udzielanie pierwszej pomocy
– kursy szybkiego czytania
– działalność wspierająca edukację   – 85.60.Z
– doradztwo edukacyjno-zawodowe
– pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych oraz pokrywanie kosztów własnych Stowarzyszenia.
4. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia (sprawy techniczno-organizacyjne, bieżące administrowanie sprawami Stowarzyszenia), zajmuje się Dyrektor ds. organizacyjnych i rozwoju Stowarzyszenia powoływany przez Zarząd na zasadach umowy o pracę lub umowy o zarządzanie.
5. Do własnego funkcjonowania Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach umowy o pracę lub umowy o zarządzanie.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Profilaktyka zdrowia ( pogadanki , happeningi, pokazy , wystawy . itp. …).
2. Hospicjum domowe – wolontariat.
3. Wspieranie oświaty, edukacji i nauki poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, poprawy jakości kształcenia, wspieranie nowoczesnych form edukacji.
4. Współpraca z podobnymi instytucjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
5. Krzewienie tematów, wspieranie oraz działania innowacyjne na rzecz: kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, bezpieczeństwa, tolerancji, walki z nałogami          ( „Monar’ ), ochrony zdrowia, ochrony środowiska, europeistyki i przedsiębiorczości.
6. Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osoby niepełnoprawne, uzależnione, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych).
7. Współpraca i działalność lokalna, ponadregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa na rzecz lokalnych środowisk, instytucji, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i wolontariatu.
8. Stworzenie miasteczka Seniora.
9. Wielka akcja idziemy głosować.
10. Udzielanie pomocy kandydatom ( podopiecznym) w starcie do wyborów samorządowych.

§ 8
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami i organizacjami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność wydawniczą, promocyjną, organizację szkoleń, warsztatów, panelów dyskusyjnych, targów, wystaw, kiermaszów, konkursów i każdej innej formy w ramach działalności statutowej  jakie okażą się konieczne do  realizacji celów Stowarzyszenia, zgodnych z prawem i akceptowanych  przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami samorządowymi, organami administracji rządowej oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają  prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem zabierania głosu i głosowania,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2.  Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
b) brania czynnego udziału w zebraniach członków i działalności Stowarzyszenia
c) popierać cele Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego działalności
d) opłacać terminowo składki członkowskie na zasadach  ustalonych przez Walne   Zebranie Stowarzyszenia.
§11
Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawa do:
1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2. Kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz Stowarzyszenia

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
1/ naruszenia istotnych postanowień niniejszego Statutu;
2/ nie brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
3/ działania na szkodę Stowarzyszenia,
4/ nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
5/ postępowania w życiu prywatnym lub zawodowym uchybiającego godności
członka Stowarzyszenia.
c) śmierci członka Stowarzyszenia,
d) rozwiązania się Stowarzyszenia.

2. Osobie skreślonej lub wykluczonej służy prawo wniesienia odwołania do Walnego  Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§14
Kadencja władz Stowarzyszenia,  o których mowa w § 13 pkt. 2 i 3  trwa 2 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia,  i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
Wyboru dokonuje się większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.
§15
W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) uchwalenie statutu i jego zmian
b) wybór członków władz Stowarzyszenia                                                                     c) zarządzanie wyborów do Komisji Rewizyjnej
d) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
e) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwalanie budżetu
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich
i) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej ½  członków uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd; z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później, niż w terminie trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach, o których mówi § 27 Statutu.

ZARZĄD
§18
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 3 – 6 członków  powoływanych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd wybierany jest na dwuletnią kadencję, której ocena i przedłużenie na kolejne lata działalności dokonuje się przez Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
§19
1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia
d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków
g) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia                      h) rozpatrywanie sporów członków zwyczajnych z działalnością Stowarzyszenia.
§ 20
1.   Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2.   Członek Zarządu zostaje odwołany w razie złożenia pisemnej rezygnacji.
3.   Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością (np. 2/3) głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4.  Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
5. Członkostwo  w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

KOMISJA  REWIZYJNA
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych za ich zgodą przez Walne Zebranie Stowarzyszenia  na dwuletnią kadencję po przeprowadzeniu wyborów, które  są wolne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu jawnym.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 22
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności finansowej
b) coroczne składanie pisemnego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
c) prawo pisemnego wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 23
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, finansowe środki własne i fundusze.
§ 24
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie
2. darowizny, zapisy i spadki
3. dochody powstałe z działalności gospodarczej
4. kwoty pozyskane z dotacji i ofiarności publicznej
5. kwoty pozyskane z subwencji i innych źródeł.

§ 25
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 26
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia – upoważnia się: do kwoty 100.000 zł Prezesa Stowarzyszenia, powyżej kwoty 100.000 zł Prezesa wraz z jednym Członkiem Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Uchwałę o zmianie Statutu lub o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 28
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 Nr 20 poz. 104 z dn. 07.04.1989., z późn. zmianami).
Statut uchwalono na zebraniu członków założycieli Stowarzyszenia obecnych w Stalowej woli w dn. 15.01.2012.